Deciziile Consiliului Oraşenesc Corneşti

 

                                     

  D E C I Z I A     nr. 1/1                           

                                                                            din   15.02.2018   

Cu privire la  executarea bugetului
 oraşului Corneşti  pentru 12 luni
                a anului 2017″                                                                                   
            În conformitate cu articolul 14 a Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legea R.Moldova nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale cu modificările şi complectările ulterioare, Legea R.Moldova a  finanţelor publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003 cu modificările şi complectările ulterioare , Decizia Consiliului orăşenesc Corneşti nr.9/1 din 08.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului  or. Corneşti  în lectură  a doua  pentru  a. 2018” cu  modificarile şi complectările ulterioare,Nota informativă prezentată de dna L. Manole – contabil şef “Cu privire la executarea bugetului  primăriei or.Corneşti pentru 12 luni a anului 2017”, luînd în consideraţie Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,
                                                         D E C I D E :
1.Se ia act de Nota Informativă prezentată de dna L. Manole – contabil şef “Cu privire  la  executarea bugetului  primăriei or.Corneşti pentru 12  luni a anului 2017”, Anexa  nr.1.
 2. Se aprobă executarea bugetului primăriei or. Cornești, pentru 12 luni ale anului 2017,
 • la capitolul “Venituri” în  sumă de     5101,0 mii lei ;
 • la capitolul “Cheltuieli” în  sumă de  5123,2 mii lei;

3.Se aprobă,soldul liber în contextul execuţiei bugetului la primăria or. Corneşti la situaţia de 01.01.2018 în sumă de 279907,66 mii lei, inclus

4.Primarul  or. Corneşti, dna Buga  Vera,va gestiona  măsurile eficiente şi adecvate situaţiei reale create în teritoriu  întru colectarea deplină a veniturilor proprii,aprobate în bugetul local pentru a.2018.

 5.. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei   Vera  Buga  – primar
     AU  VOTAT:            pentru –  12                împotriva – 1                s-au abţinut  – 0

                                                          D E C I Z I A     nr. 1/2                           

                                                           din   15.02.2018 

 “ Cu privire la rezultatul executarii deciziilor
      adoptate  în simestrul  IV  anul 2017
      În scopul eficientizării procesului de executare a actelor normative, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului orăşenesc Corneşti, în baza art. 39 lit”f” din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia publică locală, Nota informativă prezentată de dna E. Chitoraga, secretar al consiliului Corneşti“Cu privire la rezultatul executarii  deciziilor , adoptate  în sim. II  anul 2017”  luînd  în consideraţie Avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Corneşti,
                                                                     D E C I D E :
 1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dna E. Chitoraga, secretarul consiliului orăşenesc Corneşti“Cu privire la rezultatul executarii deciziilor , adoptate în sim. II anul 2017” Anexa  nr.1.
 2. Să se menţină la control deciziile şi să se asigure executarea integrală şi în termen.
3.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină secretarului consiliului orăşenesc Corneşti.

Au votat :                pentru – 12       impotriva –  1                 s-au abţinut  – 0

                                                        D E C I Z I A     nr. 1/3                           

                                                           din   15.02.2018 

Cu privire  la  aprobarea  Planului de Achiziţie 
     pentru anul 2018  al primăriei or. Corneşti”                                                                              
     În  temeiul art. 14  al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,în conformitate cu prevederile Legii nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale şi ţinînd cont de  Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind Finanţele publice locale, Decizia consiliui orăşenesc Corneşti nr. 12/1 din 09.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului  or. Corneşti  în lectura a doua  pentru  a. 2018,Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice aprobat la  Hotărîrea  Guvernului nr. 1419 din 28 decembrie 2016, Nota Informativă prezentată de dna V.Buga – primar  privind aprobarea Planului de Achiziţie  pentru anul 2018 al primăriei or. Corneşti , luînd în consideraţie Avizul comisiiilor consultative  de specialitate,Consiliul   orăşenesc  Corneşti,
                                                                 D E C I D E:
 1.Se  ia act de Nota informativă, prezentată de dna V. Buga  primar „Cu privire la aprobarea Planului de Achiziţie  pentru anul 2018 al  primăriei or. Corneşti”, Anexa  nr.1.
 2.Se aprobă, Planul de Achiziţie  pentru anul 2018 al  primăriei or. Corneşti Anexa  nr.2.
3.Planul de achiziţii publice:
 • va fi adus la cunoştinţă şefilor instituţiilor subordonate primăriei şi coordonat cu bugetul în corespundere cu strategia de dezvoltare a instituţiilor; 
 • va fi modificat şi complectat, dacă vor apărea modificări în buget şi,respectiv, dacă vor fi indentificate noi resurse financiare.
 4.Controlul  executării  prezentei decizii i se atribuie dnei Vera – primar.

                                                     

                                                            D E C I Z I A     nr. 1/5                           

                                                                din   15.02.2018 

“ Cu privire la aprobarea Listei Efectivului punctului
            de conducere la primăria or.Corneşti”

În temeiul art. 14 şi al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea R.Moldova nr. 1245 din 18.07.2002, Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”,   cu modificările ulterioare,Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar  în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17.08.2005, Nota informativă prezentată de dna M. Gheceanu,specialist în problema încorporării şi recrutării privind aprobarea Listei efectivului  punctului de conducere  la primăria or. Corneşti , luînd în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul orăşenesc Corneşti,

                                                 Decide  :

1.Se ia act de Nota informativă, prezentată de dna M. Gheceanu,specialist în problema încorporării şi recrutării “Cu privire la aprobarea Listei efectivului  punctului de conducere la primăria or. Corneşti, Anexa  nr.1.

 2.Se aprobă, Lista efectivului  punctului de conducere la primăria oraşului Corneşti, Anexa  nr.2.

3.Se abrogă decizia consiliului or. Corneşti nr. 8/14 din 21.08.2015 „Cu privire la aprobarea  Listei efectivului  punctului de conducere a primăriei or. Corneşti».

 4.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie dnei Vera Buga – primar.

Au votat :                pentru – 13       impotriva –  0                 s-au abţinut  – 0

                                                        D E C I Z I A     nr. 1/6                           

                                                            din   15.02.2018

„Cu privire la aprobarea  cadastrului  funciar
  al  primăriei or. Cornești la situația  de 01.01.2018″
     În  temeiul art. 14  al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,în conformitate cu Hotărîrea Guvernului R. Moldova  nr. 24 ain 11.01.1995 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 din Codul Funciar  al R. Moldova,examinînd materialele prezentate de dl. V. Livandovschi, specialist spre aprobare  a cadastrului funciar al primăriei la situația de 01.01.2018, luînd în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul orăşenesc Corneşti,
                                                                       D E C I D E  :
1.Se ia act de Nota informativă, prezentată de dl V. Livandovschi,specialist “Cu privire la aprobarea cadastrului  funciar al  primăriei or. Cornești la situația  de 01.01.2018
2.Se aprobă, cadastru funciar al  primăriei or. Cornești, cu o suprafață totală de 388,26 ha, după categoriile (conform  Codului Funciar), inclusiv:
 • Terenurile orașului Cornești  și satului  Romanovca  –   321,61 ha;
 • Teren destinat industriei, transportului, telecomunicatiei și alte destinații speciale   –   13,4 ha;
 • Terenurile fondului silvic                    –   39,97 ha;
 • Terenurile fondului apelor                 –      1,35 ha
 • Terenurile fondului de rezervă          –    11,93 ha
 1. Se aprobă fișa cadastrală centralizatoare la data de 01.01.2018 or. Cornești r-l Ungheni(se anexează).
 2. Controlul executării prezentei decizii i se atribuie dnei Vera Buga – primar.
Au votat :                pentru –        impotriva –  0                 s-au abţinut  – 0

                                                           D E C I Z I A     nr. 1/7                           

                                                            din   15.02.2018  

   „Cu privire  la aprobarea Planului Geometric 
        şi Actele de delimitare a bunului imobil
proprietate  publică a  APL de domeniul privat

În conformitate cu art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza Legii cadastrului  bunurilor imobile  nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările și complectările ulterioare, Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004, Legea privind proprietatea  publică şi delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007, Ordinul nr. 91 din 14.09.2015 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru  privind aprobaren Instructiunii cu privire  la efectuarea lucrarilor cadastrale ce tin de delimitarea terenurilor proprietate publica, Ordinul nr. 59 din 15.06.2017 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru „Privind aprobarea tehnologiei şi normelor de timp la executarea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a autorităţii publice locale”, Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”,Instrucţiunea cu privire la conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 71 din 04.08.2017,cererii înaintate, Nota  Informativă  prezentată de dl Vasile Livandovschi, specialist Cu privire  la aprobarea Planului Geometric  şi Actele de delimitare a bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul privat,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,                  
                                                                         D E C I D E:
1.Se ia act, de Nota Informativă prezentată de dl Vasile Livandovschi,specialist Cu privire  la aprobarea Planului Geometric  şi Actele de delimitare a bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul privat, Anexa  nr.1.

2.Se aprobă:

 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de, 0,0786  ha număr cadastral 9233407.121 situat  în  Corneşti,sector 407 , conform Anexei nr.2;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de, 0,0786  ha număr cadastral 9233407.121 situat  în or. Corneşti,sector 407, conform Anexei nr.2.
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1533 ha număr cadastral 9233407.186, situat  în  Corneşti,sector 407, conform Anexei nr.3 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1533 ha număr cadastral 9233407.186, situat în  Corneşti, sector 407, conform Anexei nr.3.
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,285 ha număr cadastral  374, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.4;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,285 ha număr cadastral  374, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.4 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,0960 ha număr cadastral  375  situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.5 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,0960 ha număr cadastral  375, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.5 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1002 ha număr cadastral  376, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.6 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,1002 ha număr cadastral  376, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.6 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,168 ha număr cadastral  377, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.7
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,168 ha număr cadastral  377, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.7 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1032 ha număr cadastral  378, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.8 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,1032 ha număr cadastral  378, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.8 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  379, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.9;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,102 ha număr cadastral  379, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.9 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  380, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.10 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,102 ha număr cadastral  380, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.10 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  381, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.11 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,102 ha număr cadastral  381, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.11 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,238 ha număr cadastral  382, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.12 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,238 ha număr cadastral  382, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.12 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,209 ha număr cadastral  383, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.13 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,209 ha număr cadastral  383, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.13;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,184 ha număr cadastral  384, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.14 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,184 ha număr cadastral  384, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.14 ;
 • Planul geometric al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,051 ha număr cadastral  385, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.15 ;
 • Procesul -verbal de delimitare   al  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de  0,051 ha număr cadastral  385, situat  în  satul Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.15 ;
3.Specialistul pentru Reglementartea Regimului Funciar  va depune la SCT Ungheni, actele  necesare pentru a fi efectuată  înscrierea  în registrul  bunurilor imobile a datelor  despre bunul  imobil  format  şi dreptul asupra lui.
4.După  efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile,comisia pentru expertiza bunului  imobil    instituită prin dispoziţia primarului nr. 72  din 13.12.2017”Cu  privire la instituirea comisiei pentru expertizarea bunului  imobil ” va prezenta informaţie la şedinţă  consiliului despre bunul imobil expertizat şi drepturile asupra lui.
 5..Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dnei Vera  Buga – primar.
Au votat :                pentru – 13       impotriva –  0                 s-au abţinut  – 0

                                                       

                                                       D E C I Z I A     nr. 1/9                           

                                                            din   15.02.2018  

Cu privire  la  examinarea Demersului  înaintat
           de Inspectoratul de Poliție Ungheni.
      În  temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea privind formarea bunurilor immobile nr.354 din 28.10.2004, Legea proprietatea publică şi delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Ordinul nr. 91 din 14.09.2015 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru  privind aprobaren Instructiunii cu privire  la efectuarea lucrarilor cadastrale ce tin de delimitarea terenurilor proprietate publica, Ordinul nr. 59 din 15.06.2017 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru „Privind aprobarea tehnologiei şi normelor de timp la executarea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a autorităţii publice locale”,  Instrucţiunea”cu privire la conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile”   aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.71 din 04.08.2017 Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”, Demersul înaintat de Inspectoratul de Poliție Ungheni, Nota  Informativă  prezentată de dl Vasile Livandovschi,specialist Cu privire la examinarea Demersului Inspectoratului de Poliție Ungheni ,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,                      
                                                            D E C I D E:
1.Se ia act, de Nota Informativă prezentată de dl Vasile Livandovschi,specialist Cu privire la examinarea Demersului Inspectoratului de Poliție Ungheni”.
2.Se acceptă efectuarea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică cu suprafața de 0,06 ha, destinația « pentru construcție», amplasat în sectorul cadastral 9233405,la intersecția străzilor Florilor și Fîntînilor  or. Cornești.
3.Specialistul pentru reglementarea Regimului Funciar, va depune o cerere la SCT Ungheni, privitor la efectuarea lucrărilor de delimitare ale terenurilor menţionate la pct.2,din prezenta decizie.
4.După  efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile,comisia pentru delimitarea bunului  imobil  instituită prin dispoziţia primarului nr.71 din 13.12.2017”Cu  privire la instituirea comisiei pentru delimitarea  bunului  imobil ” va prezenta informaţie la şedinţă  consiliului despre bunul imobil expertizat şi drepturile asupra lui.
5.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie dlui V. Buga- primar.

Au votat :                pentru – 13        impotriva –  0                 s-au abţinut  – 0

                                                         D E C I Z I A     nr. 1/10                           

                                                            din   15.02.2018  

Cu privire la examinarea cererii cet. Godea Andrieș  
     privind cumpărarea terenului, proprietate APL                                                                                                       
      În conformitate cu art.14 a Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea privind formarea bunurilor immobile nr.354 din 28.10.2004, Legea proprietatea publică şi delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Ordinul nr. 91 din 14.09.2015 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru  privind aprobaren Instructiunii cu privire  la efectuarea lucrarilor cadastrale ce tin de delimitarea terenurilor proprietate publica, Ordinul nr. 59 din 15.06.2017 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru „Privind aprobarea tehnologiei şi normelor de timp la executarea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a autorităţii publice locale”, Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”, cererii înaintate, Nota  Informativă  prezentată de dl Vasile Livandovschi,specialist Cu privire la examinarea cererii cet. Godea  Andrieș  privind cumpărarea terenului, proprietate APL,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,                      
                                                                  D E C I D E:
1.Se ia act, de Nota Informativă prezentată de dl Vasile Livandovschi,specialist Cu privire la examinarea cererii cet. Godea  Andrieș  privind cumpărarea terenului, proprietate APL.
2.Se stinge dreptul de folosinţă asupra  terenului cu  mod de folosinţă ”grădină” proprietate  APL,cu suprafaţa de  0,2329  ha,număr cadastral cadastral  nr.9233407.133,înscrisă  pe numele  cet. Buga  Maria Ivanovna,conform  anexei 4 pct.5 din decizia consiliului or. Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004 ”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”
3.Specialistul (V.Livandovschi), va depune  actele necesare la  SCT Ungheni, privind efectuarea  înscrierii  în Registru a datelor  bunului imobil,menţionat în pct. 2 din prezenta decizie.
4.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie dnei V. Buga – primar de or. Corneşti.
 Au votat :                pentru -13       impotriva –  0                 s-au abţinut  – 0

                                                        D E C I Z I A     nr. 1/11                           

                                                            din   15.02.2018  

Cu privire la aprobarea Actului de  expertiză a 
    bunului imobil  proprietate  publică a  APL de
                        domeniul  privat
         În conformitate cu art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza Legii cadastrului  bunurilor imobile  nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările și complectările ulterioare, Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004, Legea privind proprietatea  publică şi delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007, Ordinul nr. 91 din 14.09.2015 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru  privind aprobaren Instructiunii cu privire  la efectuarea lucrarilor cadastrale ce tin de delimitarea terenurilor proprietate publica, Ordinul nr. 59 din 15.06.2017 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru „Privind aprobarea tehnologiei şi normelor de timp la executarea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a autorităţii publice locale”, Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”,Instrucţiunea cu privire la conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 71 din 04.08.2017,Dispoziția primarului nr. 72 din 13.12.2017 „Cu privire la instituirea comisiei  pentru expertizarea bunului  imobil”, Decizia consiliului or. Cornești nr. 1/7 din 13.02.2018Cu privire  la aprobarea Planului Geometric  şi Actele de delimitare a bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul privat,  Nota  Informativă  prezentată de dl Vasile Livandovschi, specialist “Cu privire la aprobarea Actului de  expertiză a  bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul  privat”,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,                   
                                                               D E C I D E :
1.Se ia act,  de  Nota informativă prezentată de dl V.Livandovschi, specialist R.R.F. Cu privire la aprobarea Actului de  expertiză a   bunului  imobil, proprietate  publică a  APL” de domeniul privat . Anexa nr.1.
 2.Se aprobă,  Actul de expertiză  pentru următoarele terenuri:
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de, 0,0786  ha număr cadastral 9233407.121 situat  în or. Corneşti,sector 407, Anexa  2.
 • Teren proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1533 ha număr cadastral 9233407.186, situat în  Corneşti,sector 407, Anexa  nr.3.
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,285 ha număr cadastral  374, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.4
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,0960ha număr cadastral  375, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.5
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1002 ha număr cadastral  376, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.6
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,168 ha număr cadastral  377, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.7
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,1032 ha număr cadastral  378, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.8
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  379, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.9 ;
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  380, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.10 ;
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  381, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.11;
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,238 ha număr cadastral  382, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.12;
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,209 ha număr cadastral  383, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.13;
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,184 ha număr cadastral  384, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.14;
 • Teren proprietate publică a  APL, de domeniul  privat ,mod de folosinţă “grădină” cu  suprafaţa  de, 0,051 ha număr cadastral  385, situat  în  s. Romanovca ,sector 306, conform Anexei nr.15;
3.Specialistul ( V.Livandovschi),conform pct.2 din prezenta decizie,va depune la SCT Ungheni, actele necesare pentru a fi efectuată înscrierea în Registrul bunului imobil, a terenurilor sus menţionate.
4.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dlui V. Buga – primar
Au votat :                pentru – 13       impotriva –  0                 s-au abţinut  – 0

                                                       

                                                            D E C I Z I A     nr. 1/14                           

                                                                 din   15.02.2018

 “Cu privire la aprobarea Planului de
Strategic de  Management al Riscurilor
 de Dezastre pentru  anii 2018 -2022”                                                                    
     În conformitate cu art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea R.Moldova a  finanţelor publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003 cu modificările şicomplectările  şi complectările ulterioare, Planul de Strategie de  Management al Riscurilor de Dezastre pentru  anii 2018 – 2022, luînd în consideraţie Avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Corneşti,
                                                          D E C I D E :
1.Se ia act de Nota informativă prezentată de dna Chitoraga Ecaterina,secretarul consiliului Corneşti“Cu privire la aprobarea Planului de Strategie de  Management al Riscurilor de Dezastre pentru  anii 2018 – 2022”, Anexa nr. 1
 2.Se aprobă, Planul de Strategie de Management al Riscurilor de Dezastre a oraşului Corneşti şi satul Romanovca, pentru anii 2018 – 2022”, Anexa nr. 2
 3.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dlui V. Buga – primar

Au votat :                pentru – 13                impotriva – 0               s-au abţinut  – 0

                                                       

Preşedintele  şedinţei

Contrasemnează:

 Secretarul consiliului                                                                            E. Chitoraga

                                                       

                                                             D E C I Z I A     nr. 2/2                           

                                                                   din   13.03.2018

„Cu privire la vînzarea  terenului cu număr
 cadastral  9233407.121, amplasat  str. Bogdan
       Petriceicu Haşdeu nr.122 or.Corneşti”                                                                                    
    În conformitate cu art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza Legii cadastrului  bunurilor imobile  nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările și complectările ulterioare, Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004, Legea privind proprietatea  publică şi delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007, Ordinul nr. 91 din 14.09.2015 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru  privind aprobaren Instructiunii cu privire  la efectuarea lucrarilor cadastrale ce tin de delimitarea terenurilor proprietate publica, Ordinul nr. 59 din 15.06.2017 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru „Privind aprobarea tehnologiei şi normelor de timp la executarea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a autorităţii publice locale”, Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”,Instrucţiunea cu privire la conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 71 din 04.08.2017,Dispoziția primarului nr. 72 din 13.12.2017 „Cu privire la instituirea comisiei  pentru expertizarea bunului  imobil”, Decizia consiliului or. Cornești nr. 1/7 din 15.02.2018Cu privire  la aprobarea Planului Geometric  şi Actele de delimitare a bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul privat, Decizia onsiliului orăşenesc Corneşti nr. 1/ 11 din 15.02.2018 ”Cu privire la aprobarea Actului de  expertiză  a  bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul  privat” , Nota  Informativă  prezentată de dl Vasile Livandovschi, specialist “Cu privire la vînzarea  terenului cu număr  cadastral  9233407.121, amplasat  str. Bogdan Petriceicu Haşdeu  nr.122 or.Corneşti”,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,                
                                                                D E C I D E :  
1.Se ia act,  de  Nota informativă prezentată de dl V.Livandovschi, specialist R.R.F. Cu privire la vînzarea  terenului cu număr  cadastral  9233407.121, amplasat  str. Bogdan  Petriceicu  Haşdeu  nr.122 or.Corneşti”. (se anexează).
 2.Se acceptă, vînzarea-cumpărarea  terenului  proprietate  publică a  APL, de domeniul  privat  mod  de folosinţă“grădină” cu  suprafaţa  de 0,0786  ha număr cadastral 9233407.121 amplasat Corneşti str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr.122,sector 407 –  la licitaţie.
 3.Primarul or. Corneşti(V.Buga),va institui comisia de licitaţie şi va publica anunţul despre desfăşurarea licitaţiei în presă a terenului,menţionat în pct.2 din prezenta decizie.
4.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dlui V. Buga – primar.
Au votat :                pentru – 10                impotriva – 0               s-au abţinut  – 0

                                                            D E C I Z I A     nr. 2/3                           

                                                            din   13.03.2018  

„Cu privire la la darea în arendă a loturilor
       de teren amplasate în or.Corneşti”
       În conformitate cu art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza Legii cadastrului  bunurilor imobile  nr. 1543 din 25.02.1998, cu modificările și complectările ulterioare, Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004, Legea privind proprietatea  publică şi delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007, Ordinul nr. 91 din 14.09.2015 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru  privind aprobaren Instructiunii cu privire  la efectuarea lucrarilor cadastrale ce tin de delimitarea terenurilor proprietate publica, Ordinul nr. 59 din 15.06.2017 al Agenţiei  Relaţii Funciare şi Cadastru „Privind aprobarea tehnologiei şi normelor de timp la executarea lucrărilor cadastrale de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a autorităţii publice locale”, Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr.6/2”b” din 30.09.2004”Cu privire la aprobarea documentelor cadastrale”,Instrucţiunea cu privire la conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 71 din 04.08.2017,Dispoziția primarului nr. 72 din 13.12.2017 „Cu privire la instituirea comisiei  pentru expertizarea bunului  imobil”, Decizia consiliului or. Cornești nr. 1/7 din 15.02.2018Cu privire  la aprobarea Planului Geometric  şi Actele de delimitare a bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul privat, Decizia onsiliului orăşenesc Corneşti nr. 1/ 11 din 15.02.2018 ”Cu privire la aprobarea Actului de  expertiză  a  bunului imobil  proprietate  publică a  APL de domeniul  privat” , Nota  Informativă  prezentată de dl Vasile Livandovschi, specialist “Cu privire la vînzarea  terenului cu număr  cadastral  9233407.121, amplasat  str. Bogdan Petriceicu Haşdeu  nr.122 or.Corneşti”,luînd  în consideraţie, Avizul comisiilor consultative de specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,            
                                                         D E C I D E :   
1.Se ia act,  de  Nota informativă prezentată de dl V.Livandovschi, specialist R.R.F. Cu privire la la darea în arendă a loturilor  de teren amplasate în or.Corneşti”. (se anexează).
 2.Se acceptă, darea în arendă la licitaţie, a  următoarelor loturi de teren  proprietate  publică a  APL, de domeniul privat, mod de folosinţă “grădină”  amplasate în s. Romanovca,sectorul 306 :
 • cu suprafaţa  de, 0,285 ha număr cadastral  374, conform Anexei nr. 1;
 • cu  suprafaţa  de, 0,0960 ha număr cadastral  375, conform Anexei nr.2 ;
 • cu suprafaţa  de, 0,1002 ha număr cadastral  376, conform Anexei nr.3 ;
 • cu  suprafaţa  de, 0,168 ha număr cadastral  377,  conform Anexei nr.4 ;
 • cu suprafaţa  de, 0,1032 ha număr cadastral  378, conform Anexei nr.5;
 • cu suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  379, conform Anexei nr.6
 • cu suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  380, conform Anexei nr.7 ;
 • cu suprafaţa  de, 0,102 ha număr cadastral  381, conform Anexei nr.8 ;
 • cu suprafaţa  de, 0,238 ha număr cadastral  382, conform Anexei nr.9;
 • cu suprafaţa  de, 0,209 ha număr cadastral  383, conform Anexei nr.10 ;
 • cu suprafaţa  de, 0,184 ha număr cadastral  384, conform Anexei nr.11 ;
 • cu  suprafaţa  de, 0,051 ha număr cadastral  385,  conform Anexei nr.12 ;
 3.Se acceptă, darea în arendă la licitaţie, a  următoarelor loturi de teren  proprietate  publică a  APL, de domeniul privat, mod de folosinţă “grădină”  amplasate în oraşul Corneşti, sector 407:
 • cu suprafaţa  de, 0,1533 ha număr cadastral 9233407.186, conform Anexei nr.13;
 4.Primarul or. Corneşti(V.Buga),va institui comisia de licitaţie şi va publica anunţul despre desfăşurarea licitaţiei în presă a terenurilor,menţionate  în pct.2 şi pct. 3,  din prezenta decizie.
5.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie  dlui V. Buga – primar.
Au votat :                pentru – 10                impotriva – 0               s-au abţinut  – 0

                                                           

                                                          D E C I Z I A     nr. 2/5                           

                                                            din   13.03.2018

 „Cu privire  la  modificarea şi complectarea deciziei
 1. 8/2 din 23.11.2017Cu privire la stabilirea şi
    punerea în aplicare a taxelor locale,ce urmează  a  fi
           încasate în bugetul  local  în  anul  2018”                                                                  
         În  conformitate cu  prevederile Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Titlul VII Taxele locale), Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal nr.94-XV din 01 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 alin.(2) lit.a) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.20 alin. (2) al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,cu modificările şi completările ulterioare, art.28 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,  Legea nr. 288 din 15.12.2017 „Cu privire la modificarea unor acte legislative”,Decizia consiliului orăşenesc Corneşti nr. 8/2 din 23.11.2017 „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare,pentru a. 2018”, Nota Informativă prezentată de dna  Vera  Buga – primar “Cu privire  la  modificarea şi complectarea deciziei  nr. 1/12  din 15.02.2018 Cu privire la stabilirea şi  punerea în aplicare a taxelor locale,ce urmează  a  fi  încasate în bugetul  local  în  anul  2018”, luînd în consideraţie Avizul  comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc  Corneşti,
                                                                 D E C I D E:
1.Se ia act de Nota Informativă prezentată de dna  Vera  Buga – primar“Cu privire  la  modificarea şi complectarea deciziei  nr. 8/2  din 23.11.2017 Cu privire la stabilirea şi  punerea în aplicare a taxelor locale,ce urmează  a  fi  încasate în bugetul  local  în  anul  2018.(Se anexează).
 2.Se modifică şi se complectează pct.2 din anexa nr.1 la decizia Consiliului or.Corneţti nr.8/2 din 23.11.2017„Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local,pentru a. 2018, la compartimentul – baza impozabilă a obiectului impunerii, cu următorul cuprins:
    Se exclude    –     Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul care aceştia activează în întreprinderile fondate,însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, precum şi persoanele ce desfăşoară  activitate profesională conexă sectorului justiţiei.
 Se include   –   Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi  suplimentar –
 -în  cazul  întreprinderilor  individuale  –  fondatorul întreprinderii individuale;
 –în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul  justiţiei-numărul de persoane abilitate  prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.
 3.Se modifică şi se complectează pct. 2 din anexa nr.1 la decizia Consiliului or.Corneşti 11/2 din 22.11.2017„Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local,pentru a. 2018, la compartimentul – Unitatea de măsură a cotei, cu următorul cuprins:
 Se exclude    –     120  lei  anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează şi întreprinderea fondată,însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi.
 Se include   –   120  lei  anual pentru  fiecare  salariat  şi/sau  fondator al  întreprinderii individuale;
şi/sau pentru  fiecare persoană care îşi desfăşoară activitatea profesională în sectorul justiţiei.
 4.Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2018 şi urmează a fi adusă la cunoştinţa Direcţiei Deservire Fiscală Ungheni  şi contribuabililor  în termen de 10 zile din momentul adoptării.
5.Controlul executării prezentei decizii i se atribuie dlui V. Buga- primar.
Au votat :                pentru – 10                impotriva – 0               s-au abţinut  – 0